Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

15 Kwietnia 2021

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pułaskiego i Nadjeziornej z przeznaczeniem pod sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy i rękodzieła

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej wła­sność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1. Obręb – numer działki:
1-182/4
1-405/1
2. Położenie nieruchomości:
ul. Pułaskiego
ul. Nadjeziorna
3. Numer księgi wieczystej:
OL1E/00012943/2
4. Powierzchnia nieruchomości:
1,4637 ha
1,3908 ha
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
Stanowisko nr 1 - 6 m2
Stanowisko nr 2 - 6 m2
Stanowisko nr 3 – 6 m2
6. Okres dzierżawy
 Od 1 czerwca 2021 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2021 r. –  (maksymalny możliwy okres dzierżawy - 4 miesiące)
7. Oznaczenie w ewidencji gruntów:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Ełckie”
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej
Tereny zieleni urządzonej
9. Opis nieruchomości:
Teren przeznaczony do dzierżawy jest zagospodarowany, stanowi wybrukowany obszar sąsiadujący z ciągiem pieszo jezdnym.
10. Cel dzierżawy:
Sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy, rękodzieła związanego z regionem ełckim.
11. Wysokość czynszu dzierżawnego:
 1. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 200 zł netto (za stoisko o powierzchni 6 m2), minimalne postąpienie będzie wynosić nie mniej niż 10 % stawki wywoławczej.
 2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
 3. Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisywania. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
12. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry w terminie do 15 lipca 2021 r. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
13. Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 400,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 w terminie do 14 maja 2021 r. na konkretne stanowisko, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, z podaniem jego numeru (na każde stanowisko odrębne wadium).
 2. złożenie oświadczenia o nieposiadaniu zaległości finansowych wobec Gminy Miasta do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta Ełku (niski parter, od strony Straży Miejskiej w terminie do 14 maja 2021 r. do godz. 15:30.
14. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
 1. 17 maja 2021 roku o godzinie 10:00
 2. Urząd Miasta Ełku, 19-300, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
15. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
 1. W obrębie ustanowionego przez Dzierżawcę stoiska będą mogły być ustawione jedynie stojaki do sprzedaży pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy, rękodzieła związanego z regionem ełckim. Nie dopuszcza się ustawienia jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, grille itp.
 2. Wyklucza się możliwość instalacji w przestrzeni całego stoiska handlowego, jak i w jego otoczeniu, jakichkolwiek form nośników reklam np. potykaczy, flag itp.
 3.  Wydzierżawiający nie gwarantuje możliwości wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu dzierżawy.
 4. Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych a zastosowane rozwiązania nie będą utrudniały ruchu pojazdów jak i pieszych.
 5.  Transport towaru z miejsc postojowych do stoisk nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.
 6. Stoisko będzie funkcjonowało wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.
 7. Ustawienie stoiska nie może być powiązane z wycinką lub uszkodzeniem drzew, krzewów i trawników na przyległym terenie i w jego sąsiedztwie.
 8. Udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody ani dostępu do publicznej toalety
 9. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
 10. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
 11. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z  działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
 12. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 13. Dzierżawca przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany uzgodnić wygląd stoiska z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz uzyskać akceptację naczelnika wydziału.
16. Przeznaczenie do dzierżawy:
Zarządzenie nr 752.2021 Prezydenta Miasta Ełku z 17 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej
17. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:
 1. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
 2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.
 3. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, następuje przepadek wadium na rzecz urzędu, a przetarg czyni niebyłym.
 4. Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
 5. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
 6. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. Informacja ta będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
 7. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbędzie się w przypadku zakwalifikowania przynajmniej jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 9. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
18. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
 
 
 
Z up. PREZYDENTA
 
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta