Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

Zachęty lokalne


W Urzędzie Miasta Ełku funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora, który oferuje wsparcie:

 • Przygotowywanie kompletnej oferty inwestycyjnej Miasta, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania.
 • Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Miasta oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.
 • Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Biura Obsługi Inwestora pod kątem zgodności ze strategicznymi dokumentami Miasta, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
 • Organizacja i udział w organizowanych przez Urząd działaniach promujących ofertę inwestycyjną Miasta.
 • Udzielania informacji przedsiębiorcom i inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Miasto oferty inwestycyjnej.
 • Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Miasta i współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie.
 • Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie procesu inwestycyjnego.
 • Opieka poinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Miasta.
Dowiedz się więcej!Ponadto jako samorządowa jednostka organizacyjna Gminy Miasta Ełk funkcjonuje Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, który pomaga nowym, innowacyjnym firmom w osiągnięciu zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku, a także wspiera procesy technologiczne. W tym celu oferuje m.in. Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny oraz platformy startowe. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku świadczy następujące usługi dla firm:

 • Koordynacja procedur inwestycyjnych w urzędach i instytucjach, 
 • Przygotowywanie ofert, raportów, analiz i opracowań dotyczących rynku pracy, dostępnych nieruchomości, zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych informacji przydatnych w procesie inwestycyjnym, 
 • Organizacja spotkań inwestorów z władzami regionalnymi i gminnymi, 
 • Organizacja spotkań biznesowych, 
 • Udzielanie informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie – Polski (zakładanie firmy system podatkowy, prawo lokalne), 
 • Gromadzenie informacji dotyczących potencjalnych form pomocy publicznej dla inwestorów  (fundusze UE, granty), 
 • Promocji gospodarczej przedsiębiorstwa – materiały promocyjne, koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie promocji gospodarczej, prowadzenie kampanii promocyjnych w Polsce i za granicą), organizacja misji gospodarczych z udziałem przedsiębiorstwa. 

Zakres oferowanego przez Park Naukowo – Technologiczny w Ełku wsparcia dla firm obejmuje:

 • Szkolenia, warsztaty, konferencje, 
 • Bazę kontaktów, 
 • Doradztwo w zakresie: własności patentowej i intelektualnej, 
 • Planowania strategicznego, 
 • Zarządzania produktem innowacyjnym, 
 • Wdrażania nowych usług i produktów, 
 • Pozyskiwania zewnętrznego finansowania projektów, 
 • Ocena potencjału rynkowego przedsięwzięcia, 
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

ul. Podmiejska 5,19-300 Ełk

Agnieszka Pietrowicz – dyrektor, tel. 87 732 63 10, 696 919 103, e-mail: a.pietrowicz@technopark.elk.pl
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje zwolnienie w podatku dochodowym  dla nowych inwestycji realizowanych w ramach decyzji o wsparciu w wysokości:

 • 70% dla małego przedsiębiorcy,
 • 60% dla średniego przedsiębiorcy,
 • 50% dla dużego przedsiębiorcy, licząc od wartości inwestycji.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk oferuje profesjonalną obsługę inwestora:

 • do tej pory obsłużyliśmy ok. 300 projektów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych,
 • wybudowaliśmy od podstaw nowoczesną dzielnicę przemysłową miasta Ełku i stworzyliśmy optymalne warunki do szybkiego inwestowania,
 • sprowadziliśmy do Ełku ponad 30 nowych przedsiębiorców z kapitałem krajowym i zagranicznym
 • wartość  zrealizowanych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie podstrefy Ełk  sięga prawie miliarda złotych,
 • zatrudnienie w firmach działających na terenie podstrefy Ełk przekroczyło 2 600 osób.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydaje decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych, samorządowych i innych. 

Zasady wsparcia nowej inwestycji - POLSKA STREFA INWESTYCJI

 1. Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 50%.
 2. Najwyższa w kraju ulga w podatku dochodowym dla przedsiębiorców:
  • do 70 % dla małego przedsiębiorcy,
  • do 60% dla średniego przedsiębiorcy,
  • do 50% dla dużego przedsiębiorcy, licząc od wartości inwestycji.
 3. Decyzja o wsparciu na 15 lat.

  • kryteria ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu:
   • mikro - 0,2 mln zł
   • mały - 0,5 mln zł
   • średni - 2 mln zł
   • duży - 10 mln zł
  • kryteria  jakościowe: najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu - 4 pkt.Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. +48 87 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

mobile: 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora

mobile: 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl

W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto Ełk oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis.

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, czyli każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.

Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków będących nową inwestycją na terenie Gminy Miasta Ełk, tj. inwestycję związaną z nabyciem przez przedsiębiorcę gruntu i budową na nich budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona po dniu wejścia w życie uchwały tj. po 15 kwietnia 2022 r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku w którym zakończono budowę budynku lub rozpoczęto jego użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

Okres zwolnienia jest uzależniony od poniesionych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania i przysługuje przedsiębiorcy:

 • dla gruntów zakupionych od Miasta Ełku przez okres:
 1. przez okres 1 roku – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 3.500.000 zł netto (bez podatku VAT),

 2. przez okres 2 lat – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 7.000.000 zł netto (bez podatku VAT).

 • dla gruntów zakupionych od innych podmiotów niż Miasto Ełk przez okres:

 1. przez okres 6 miesięcy – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 3.500.000 zł netto (bez podatku VAT),

 2. przez okres 1 roku – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 7.000.000 zł netto (bez podatku VAT).

Przy obliczaniu wysokości nakładów inwestycyjnych, uwzględnia się koszty inwestycji w środki trwałe.

Zasady oraz warunki otrzymania określa uchwała nr XLI.407.2022 Rady Miasta Ełku z 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (do pobrania).

Szczegółowych informacji na temat ulg i zwolnień udziela:

Urząd Miasta Ełku, Wydział Finansowy, Referat podatków i opłat lokalnych

19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 (pok. 08)

godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:30

Elżbieta Niedzielska – specjalista ds. kontroli podatkowej, ulg i zwolnień, tel. 87 73 26 102, e-mail: e.niedzielska@um.elk.pl

Dowiedz się więcej!