Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

20 Lipca 2024

JAĆWINGÓW

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 2 - 2058/8 i 2 - 2059/27, 2 - 2058/10 i 2 - 2059/25, 2 - 2058/11 i 2 - 2059/24 oraz udziały w działce 2 - 2058/14

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 2058/8 i 2059/27, 2058/10 i 2059/25, 2058/11 i 2059/24 oraz działka 2058/14)

Powierzchnia:
2058/8 - 0,0310 ha i 2059/27 - 0,0270 ha (razem 0,0580 ha) + udział 1/5 części w działce 2058/14 o pow. 0,0749 ha
2058/10 - 0,0061 ha i 2059/25 - 0,0632 ha (razem 0,0693 ha) + udział 1/5 części w działce 2058/14 o pow. 0,0749 ha
2058/11 - 0,0044 ha i 2059/24 - 0,0639 ha (razem 0,0683 ha) + udział 1/5 części w działce 2058/14 o pow. 0,0749 ha
Lokalizacja - Jaćwingów.jpg
Działki: 2058/8 i 2059/27

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. 

Nieruchomość niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona. ogrodzona (częściowo siatką na metalowych słupkach, częściowo drewnianymi przęsłami na metalowych słupkach).


Działki: 2058/10 i 2059/25

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. 

Nieruchomość niezabudowana, częściowo ogrodzona siatką na metalowych oraz betonowych słupkach, częściowo porośnięta drzewami i krzewami.


Działki: 2058/11 i 2059/24 

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 

Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. 

Nieruchomość niezabudowana, ogrodzona siatką na metalowych słupkach, częściowo porośnięta drzewami i krzewami. 

Przez północny narożnik działki nr 2059/24 przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.


Działka: 2058/14

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy PsV – pastwiska trwałe klasy V oraz RV – grunty orne klasy V. 

Kształt działki nieregularny, rzeźba terenu ogólnie równa. 

Działka niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami.

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak planu

W obrocie prawnym pozostaje decyzja Prezydenta Miasta Ełku nr 26/2021, znak: PG-PP.6730.16.2021.JS z dnia 16.07.2021 r. o warunkach zabudowy, ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278).

Obecne użytkowanie: nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: przez północny narożnik działki nr 2059/24 przebiega przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami publicznymi ulica Suwalską oraz ulicą Jaćwingów

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 2 km od węzła „Ełk Północ” w ciągu drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA oraz jego skrzyżowania z drogę ekspresową S-16.

Droga dojazdowa: pośredni przez drogę dojazdową – działkę nr 2058/14.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Sportowej – sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć wodo

Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Jaćwingów – sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć gazowa, w dalszej odległości – sieć wodociągowa.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego w ogłoszeniu o przetargu wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku. Link do ogłoszenia o przetargu.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl