Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

20 Lipca 2024

SPORTOWA

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 2 - 2153/5, 2 - 2153/6 i 2 - 2153/7

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 2153/5, 2153/6 i 2153/7)

Powierzchnia: 0,0948  ha; 0,0899 ha i 0,1263 ha
Sportowa lokalizacja.jpg
Działka 2153/5: 

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy R IVb - grunty orne klasy IVb. 

Kształt działki nieregularny, rzeźba terenu ogólnie równa.

 Działka niezabudowana, niezagospodarowana. 

Wzdłuż części południowo-zachodniej granicy działki biegną: przewód telekomunikacyjny oraz przewód kanalizacji sanitarnej.


Działka 2153/6: 

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy R IVb - grunty orne klasy IVb. 

Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. 

Działka niezabudowana, niezagospodarowana. 

Wzdłuż południowych granic działki biegnie przewód kanalizacji sanitarnej.


Działka 2153/7: 

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jako użytek gruntowy R IVb - grunty orne klasy IVb. 

Kształt działki zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa. 

Działka niezabudowana, niezagospodarowana. 

Przez wschodni i zachodni narożnik działki przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej oraz w zachodnim narożniku dodatkowo umiejscowiona jest studzienka kanalizacji sanitarnej.

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak planu

W obrocie prawnym pozostaje decyzja Prezydenta Miasta Ełku nr 25/2021, znak: PG-PP.6730.13.2021.SD z dnia 06.07.2021 r. o warunkach zabudowy, ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie maksymalnie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz maksymalnie trzech budynków gospodarczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Niniejsza decyzja przewiduje m.in. szerokość elewacji frontowych dla projektowanych budynków mieszkalnych od 8 m do 12 m, powiązania komunikacyjne projektowanymi zjazdami z gminnej drogi publicznej ul. Sportowej.

Ww. działki nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r., poz. 278).

Obecne użytkowanie: nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: wzdłuż części południowo-zachodniej granicy działki 2153/5 biegną: przewód telekomunikacyjny oraz przewód kanalizacji sanitarnej.

Wzdłuż południowych granic działki 2153/6 biegnie przewód kanalizacji sanitarnej.

Przez wschodni i zachodni narożnik działki 2153/7 przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej oraz w zachodnim narożniku dodatkowo umiejscowiona jest studzienka kanalizacji sanitarnej.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu:

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami publicznymi ulica Suwalską, ulicą Ogrodową oraz ulicą Sportową.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 4,5 km od węzła „Ełk Północ” w ciągu drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA oraz jego skrzyżowania z drogę ekspresową S-16.

Droga dojazdowa: bezpośredni z ulicy Sportowej

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Sportowej – sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa, sieć wodociągowa.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego w ogłoszeniu o przetargu wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku. Link do ogłoszenia o przetargu.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl