Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

20 Lipca 2024

GIZEWIUSZA - 5U

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 307/93 (położenie na mapie w Geoportalu działki nr 307/93)

Powierzchnia: 0,2336 ha
Gizewiusza.jpg

Według operatu ewidencji gruntów działka nr 307/93 oznaczona została jako użytek gruntowy Bi – inne tereny zabudowane. Kształt nieruchomości nieregularny, rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzewami, częściowo utwardzona płytami betonowymi. Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia terenu: przewód ciepłowniczy cnD250 wraz z komorą podziemną (przewód nieczynny), przewód elektroenergetyczny eSD i eND z latarniami, przewody wodociągowe wo100, woX40niecz. z wodociągową zasuwą (nieczynne), przewód telekomunikacyjny ts z włazem do komory.

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta zwanym „Ełk –Sikorskiego, Gdańska”, zatwierdzonym uchwałą nr XXXV.347.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 27 października
2021 roku (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 83).

Nieruchomość objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U, dla którego zapisy planu brzmią następująco:

§ 18. 1. Przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5U (o pow. 1,0416 ha) i 6U (o pow. 1,0460 ha): tereny zabudowy usługowej (usługi nieuciążliwe).

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) wskaźnik powierzchni zabudowy: od 10% do 40%;

2) wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 2,0;

3) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 25%;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

5) gabaryty budynków:

a) wysokość budynków - minimalna: dowolna, maksymalna: 16 m; liczba kondygnacji do 4 kondygnacji nadziemnych;

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych niebędących budynkami - minimalna: dowolna, maksymalna: 12 m;

c) dopuszcza się kondygnację podziemną.

6) geometria dachów, materiały i kolorystyka pokryć dachowych, dla nowo projektowanej zabudowy:

a) płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci dachowych od 15° do 45°;

b) dachówka, blachodachówka, blacha;

c) odcienie czerwieni i szarości;

d) dla dachów płaskich nie ustala się;

7) istniejące budynki garażowe i gospodarcze mogą być wykorzystywane w dotychczasowy sposób do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z §5.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zgodnie z §6.

5. Zasady kształtowania systemów komunikacji:

1) dostępność drogowa do terenów 5U i 6U z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 9KDW;

2) minimalne wymagania parkingowe, zgodnie z §9, ust. 3-5.

6. Zasady kształtowania infrastruktury technicznej, zgodnie z §10.

Działka jest położona w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) .

Obecne użytkowanie: nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawą i krzewami, częściowo utwardzona płytami betonowymi.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia terenu: przewód ciepłowniczy cnD250 wraz z komorą podziemną (przewód nieczynny), przewód elektroenergetyczny eSD i eND z latarniami, przewody wodociągowe wo100, woX40niecz. z wodociągową zasuwą (nieczynne), przewód telekomunikacyjny ts z włazem do komory.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w odległości około 2 km od drogi krajowej nr 65 (ul. Kajki) i drogi krajowej nr 16 (ul. 11-go Listopada. 

Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez drogę wewnętrzną utwardzoną kostką brukową stanowiącą własność gminy miasta Ełk i zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki oznaczone numerami: 307/92 (pow. 0,0523 ha), 299 (pow. 0,0794 ha) i 306/5 (pow. 0,0319 ha), uregulowane w księdze wieczystej nr OL1E/00080708/0. Opłatę za ustanowienie prawa poniesie nabywca nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 2,5 km od  węzła „Ełk Zachód” w ciągu dróg krajowych nr 16 i 65 (obwodnica miasta) łączącej się  z drogą S 61 poprzez węzły "Ełk-Pólnoc" i "Ełk Wschód" - będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA oraz jego skrzyżowania z projektowaną drogę ekspresową S-16.

Droga dojazdowa: Dojazd ulicą Gdańską, dalej drogą wewnętrzną,.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Uzbrojenie – sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza i sieć telekomunikacyjna.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego w ogłoszeniu o przetargu wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku. Ogłoszenie o przetargu

Ulgi i wsparcie:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 74) przedsiębiorca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Ełk, ul. Adama Mickiewicza 15, tel. 87 610 62 72.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl