Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

24 Czerwca 2024

KRZEMOWA 1UR

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 2 - 2120/3, 2 - 2121/4

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 2120/3, 2120/4 )

Powierzchnia: 0,7998 ha oraz 0,8075 ha

Krzemowa dz. 2120_3 i 2120_4 - lokalizacja.jpg

Nieruchomości zlokalizowane we wschodniej części miasta, w pobliżu ul. Krzemowej na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne oraz magazyny znajdujące się w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kształt działki: 

2120/3 - zbliżony do prostokąta

2120/4 - nieregularny

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalony uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 roku, ogłoszony w Dz. Urz. Województwa Suwalskiego nr 45, 17 lipca 1998 r., poz. 237

Nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 2120/3 i 2120/4 objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UR -  teren usług rzemieślniczych, w tym także zakładów drobnej wytwórczości. Wysokość zabudowy do 3-ch kondygnacji. Dopuszcza się realizowanie budynków mieszkalnych właścicieli działek wyłącznie na styku z terenem 7 ZP/US w odległości  5 m od linii rozgraniczających te tereny.

Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).

Obecne użytkowanie: nieruchomości niezabudowane, niezagospodarowane, porośnięte roślinnością i pojedynczymi drzewami

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: przez wschodnią część działki 2120/4 przebiegają przewody elektroenergetyczne - linia podziemna


Przeszkody występujące na powierzchni terenu: przez wschodnią część działki 2120/4 przebiegają przewody elektroenergetyczne - linia napowietrzna

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w odległości około 1 km od drogi krajowej nr 65 (ul. Przemysłowa). Dostęp do drogi publicznej odbywa się przez drogi wewnętrzne stanowiące własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o numerach działek: 2763, 2761, 2765 (KW nr OL1E/00069251/8) i 2774 (KW nr OL1E/00069644/0), na zasadzie ustanowionej nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu. Bezpośredni dostęp do nieruchomości nr: 2120/3 i 2120/4 zostanie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Miasta Ełk oznaczoną nr 2786 o pow. 0,2506 ha uregulowaną w księdze wieczystej OL1E/00076125/8.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, jeżeli nabywcy nieruchomości nr: 2120/3 i 2120/4 posiadają pośredni dostęp do przedmiotowych działek, istnieje możliwość rezygnacji z urządzania drogi dojazdowej na działce nr 2786 stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 4 km od budowanego węzła „Ełk Północ” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA oraz jego skrzyżowania z projektowaną drogę ekspresową S-16.

Droga dojazdowa: Dojazd ulicą Krzemową, dalej drogami nieurządzonymi.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy Krzemowej – sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, sieć telekomunikacyjna.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego w ogłoszeniu o przetargu wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.

Ulgi i wsparcie:

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 74) przedsiębiorca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Ełk, ul. Adama Mickiewicza 15, tel. 87 610 62 72.

  • mpzm terenów połoóznych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej.pdf (177.73Kb) Pobierz plik »

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl