Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

24 Czerwca 2024

Kolbego (MWU)

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 3 – 3906/5, 3 - 3906/8, 3 – 3919/1, 3 - 3919/2

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 3906/53906/83919/13919/2)

Powierzchnia: 0,8100 ha + 0,5865 ha do dzierżawy
kolbego(3).jpg

Teren położony w południowej części miasta, wzdłuż drogi krajowej nr 65 (ul. Grajewska) dojazd od strony ul. św. M.M. Kolbego, w odległości: ok. 500 m od szkoły podstawowej i przedszkola publicznego oraz ok. 250 m przedszkola niepublicznego.

Kształt działki: nieregularny

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Ełk – Kolbego, Baranki”, uchwalony uchwałą nr XXXIII.328.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2021 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 3522 z dnia 24 września 2021 r.). Link do tekst planu

Nieruchomości oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 3906/5, 3906/8 i 3919/1 objęte są ustaleniami kwartałów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3KS,U - teren obsługi komunikacji i/lub zabudowy usługowej oraz 4MWU - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem 3919/2 objęta jest ustaleniami kwartału oznaczonego symbolem 3KS,U - teren obsługi komunikacji i/lub zabudowy usługowej. Link do rysunku planu

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne:

W północno-wschodniej części działki nr 3906/5 przebiega sieć cieplna przy wschodniej granicy przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eS2, przy zachodniej granicy znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe, miejscami występują zakrzaczenia i niewielkie drzewa;

Przez działkę nr 3919/2 przebiegają sieci: sieć wodociągowa DN-200, dwa kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej DN-600 oraz sieć elektroenergetyczna kablowa. Ponadto wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 3919/2 (poza terenem przeznaczonym do dzierżawy) przebiega czynny rurociąg światłowodowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: przez działkę nr 3919/2 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony wzdłuż drogi krajowej nr 65, dojazd gminnymi drogami publicznymi na odcinku ok. 200 m.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 4,5 km od węzła „Ełk Południe” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Droga dojazdowa: Nieruchomość posiada urządzony zjazd z drogi publicznej - ul. św. M. M. Kolbego.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe (przy granicy terenu).

Wodociąg – istnieje przyłącze, średnica rury: Ø100

Kanalizacja sanitarna - w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe (przy granicy terenu), średnica rury: Ø200.

Energia cieplna – w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe (przy granicy terenu), średnica rury: Ø250.

W pasie drogowym ulicy św. M. M. Kolbe przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl