Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

27 Listopada 2022

Kolbego (MWU)

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 3 – 3906/4 i 3 – 3919

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 3906/4 i 3919)

Powierzchnia: 0,9385 ha + 0,5980 ha do dzierżawy
kolbego(3).jpg

Teren położony w południowej części miasta, wzdłuż drogi krajowej nr 65 (ul. Grajewska) dojazd od strony ul. św. M.M. Kolbego, w odległości: ok. 500 m od szkoły podstawowej i przedszkola publicznego oraz ok. 250 m przedszkola niepublicznego.

Kształt działki: nieregularny

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Ełk – osiedle Jeziorna II”, uchwalony uchwałą nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku z 29 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 3980 z 09.10.2017 r.).

Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej „Ełk – Kolbego, Baranki”, obejmującego m.in. przedmiotowy teren – link do uchwały.

Zgodnie z zamierzeniami teren będzie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne:

W północno-wschodniej części działki nr 3906/4 przebiega sieć cieplna przy wschodniej granicy przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna eS2, przy zachodniej granicy znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe, miejscami występują zakrzaczenia i niewielkie drzewa;

Przez działkę nr 3919 przebiegają sieci: sieć wodociągowa DN-200, dwa kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej DN-600 oraz sieć elektroenergetyczna kablowa. Ponadto wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 3919 (poza terenem przeznaczonym do dzierżawy) przebiega czynny rurociąg światłowodowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW).

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: przez działkę nr 3919 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony wzdłuż drogi krajowej nr 65, dojazd gminnymi drogami publicznymi na odcinku ok. 200 m.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 4,5 km od węzła „Ełk Południe” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Droga dojazdowa: Nieruchomość posiada urządzony zjazd z drogi publicznej - ul. św. M. M. Kolbego.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe (przy granicy terenu).

Wodociąg – istnieje przyłącze, średnica rury: Ø100

Kanalizacja sanitarna - w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe (przy granicy terenu), średnica rury: Ø200.

Energia cieplna – w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe (przy granicy terenu), średnica rury: Ø250.

W pasie drogowym ulicy św. M. M. Kolbe przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl