Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

01 Lutego 2023

Srebrna

Lokalizacja i powierzchnia:

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 2 – 2106/10, 2 – 2106/13, 2 – 2106/11

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 2106/10, 2106/13 i 2106/11)

Powierzchnia: 1,1476 ha + 0,0230 ha do dzierżawy

srebrna(2).jpg

Teren położony we wschodniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Przemysłowej, będącej obwodnicą miasta, w ciągu drogi krajowej nr 65 (dojazd poprzez drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – ul. Srebrna i ul. Krzemowa).

Kształt działki: nieregularny, zbliżony do trójkąta

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Nieruchomość jest oddawana w użytkowanie wieczyste na cele zabudowy obiektami usług handlowych i rzemieślniczymi i drobnej wytwórczości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: teren częściowo objęty ustaleniami planu miejscowego dla terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej, obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalonym uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. nr 45, poz. 237 z dnia 17.07.1998 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolami: 6ZN – teren zieleni nieurządzonej w formie zadrzewienia gatunkami szybkorosnącymi oraz 03 L 1/2 – projektowane ulice lokalne – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Lazurowa”, obejmującego m.in. przedmiotowy teren – link do uchwały.

Działki nr 2106/10, 2106/11, 2106/13 zostały wydzielone z działki nr 2106/1, dla której Prezydent Miasta Ełku w dniu 10 września 2008 roku wydał decyzję nr 17/2008 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie głównego kolektora sanitarnego.

Dla części działki nr 2106/1 Wójt Gminy Ełk w dniu 13 marca 2013 roku wydał decyzję nr 031/2013 ustalającą sposób zagospodarowania i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (handel, rzemiosło, drobna wytwórczość).

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne:

Przez działki o numerach: 2106/10 i 2106/13 przebiegają sieci: elektroenergetyczna eN podziemna (własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie); wodociągowa wB100 (nie stanowi majątku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku), teletechniczna tt (własność Gminy Miasta Ełk), po dwa kolektory kanalizacji deszczowej: kd1200, kd1400, kd1500 (własność Gminy Miasta Ełk), odcinek kanalizacji deszczowej kd1200 mający podłączenie do studni rewizyjnej o rzędnych 121,49/125,5 (własność firmy Animex Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, ul. Suwalska 86).

Przez działkę nr 2106/11 przebiegają sieci: kanalizacji sanitarna ks800, dwa kolektory kanalizacji deszczowej kd1500 i sieć kanalizacji deszczowej kd300, teletechniczna tt, elektroenergetyczna.

Z uwagi na przebiegającą przez działkę nr 2106/11 sieć kanalizacji sanitarnej (sieć magistralna), wydzierżawiany teren wyłączony jest z trwałego zagospodarowania obiektami kubaturowymi, z możliwością realizacji elementów pomocniczych do prawidłowego zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2106/10 i 2016/13, w zakresie uzgodnionym z zarządcą sieci.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: większość terenu zajęta jest przez zadrzewienia i zakrzaczenia; największe skupisko drzew we wschodniej części działki przy ul. Przemysłowej, najmniejsze skupisko od strony zachodniej

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa: Nieruchomość położona jest w odległości ok. 2 km od węzła „Ełk Wschód” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Droga dojazdowa: Zapewnienie dostępu do drogi publicznej (ul. Srebrnej) przedmiotowej nieruchomości nastąpi poprzez ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przez działkę nr 2782/21.

Kolej: w odległości ok. 3 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – przy granicy działki w pasie drogowym ul. Srebrnej

W odległości ok. 400 m znajduje się Główny Punkt Zasilania - 110/15kV. Dzięki tej instalacji przedsiębiorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego.

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu w odległości ok. 1-2 km. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przyłącza.

Wodociąg - przy granicy działki w pasie drogowym ul. Srebrnej, średnica rury: Ø150

Kanalizacji sanitarna - przy granicy działki w pasie drogowym ul. Srebrnej, średnica rury: Ø300

Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Przedmiotowy teren objęty jest programem „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku”. Zgodnie z podpisaną 14 października 2010 r. umową Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowane ze środków europejskich. W związku z tym projekt ten powinien zachować trwałość przez okres 5 lat od daty osiągnięcia wskaźnika, tj. zlokalizowania inwestycji.

Terminy zagospodarowania nieruchomości, które liczy się od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

 • termin rozpoczęcia budowy 1 (jeden) rok – za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów,

 • termin zakończenia budowy dalsze 2 lata – za zakończenie budowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

W przypadku niedotrzymania terminów, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od ustalonych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

 • wysokość dodatkowej opłaty rocznej, wynosi 10% wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok, po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania, ustalonego w umowie lub decyzji,

 • za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości,

 • opłaty ustala właściwy organ w drodze decyzji,

 • obowiązek ponoszenia dodatkowych opłat rocznych powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po bezskutecznym upływie terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej ustalonych w umowie lub decyzji,

 • opłaty za dany rok wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.


Polska Strefa Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Wsparcie udzielane jest Przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Zgodnie z ww. ustawą nowa inwestycja jest rozumiana jako:

 • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej

 • Wprowadzenie nowych produktów

 • Zmiana procesu produkcyjnego

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach Decyzji o wsparciu mogą liczyć:

 • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego,

 • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług.

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w powiecie ełckim może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości:

 • duże przedsiębiorstwa - 50%,

 • średnie przedsiębiorstwa - 60%,

 • małe przedsiębiorstwa - 70%.

Szczegółowe informacje oraz zasady dostępne są na stronie internetowej: www.ssse.com.pl


Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach.


Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl