Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

18 Stycznia 2022

Produkcyjna - 2878/2

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 2 - 2878/2

(położenie działki 2878/2 na mapie w Geoportalu) 

Powierzchnia: 2,6329 ha

Produkcyjna 2.jpg

Teren zlokalizowany jest wzdłuż drogi krajowej nr 65 - ul. Przemysłowej, będącej obwodnicą miasta, w dzielnicy przemysłowej miasta (w sąsiedztwie znajdują się liczne zakłady usługowe, przemysłowe i wytwórcze).

Nieruchomość położona jest na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. W budynku parku znajdują się pomieszczenia biurowe i do wykorzystania pod laboratoria. Więcej informacji na stronie internetowej: technopark.elk.pl.

Kształt działki: nieregularny

Możliwości powiększenia terenu: w ramach wydzielonych kompleksów

Przetarg pisemny nieograniczony: 21 grudnia 2021 r. (Informacje dot. przetargu – link)

Cena wywoławcza (netto):  1 316 450 zł

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta „Ełk-Podmiejska”, dla terenu ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk, uchwalony uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z 29 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 49, poz. 1020 z 31.03.2008 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem PS-2 - strefa produkcyjna i produkcyjno-usługowa – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Brak zapisów powodujących ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości.

Obecne użytkowanie : teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Poziom wód gruntowych: 3-4 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa: DK 16 - 1,5 km, DK 65 - 0,4 km. W odległości ok. 150 m budowana jest międzynarodowa trasa VIA-BALTICA, w ciągu drogi S-61 (tereny położone są w odległości ok. 2-3 km od węzła „Ełk -Wschód”)

Drogi dojazdowe: ulica Produkcyjna - jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 7-8 m, pas drogowy o szerokości 14-28 m

Kolej: w odległości ok. 2,5 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)


Energia elektryczna - napięcie - 15 kV / 110 kV, dostępna moc - 2x16 MVA. W bliskim sąsiedztwie (od 200 do 700 m) znajduje się Główny Punkt Zasilania - 110/15kV (na poniższym zdjęciu opisany skrótem: GPZ). Dzięki tej instalacji przedsiębiorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego.

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu w odległości ok. 1-2 km. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przyłącza.

Wodociąg - bezpośrednio przy granicy działek, dostępna objętość - 1700 m3/24h, średnica rury - Ø150

Kanalizacji sanitarna - bezpośrednio przy granicy działek, dostępna objętość - 1200 m3/24h, średnica rury - Ø200 – Ø315

Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Polska Strefa Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Wsparcie udzielane jest Przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Zgodnie z ww. ustawą nowa inwestycja jest rozumiana jako:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej

  • Wprowadzenie nowych produktów

  • Zmiana procesu produkcyjnego

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach Decyzji o wsparciu mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego,

  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług.

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w powiecie ełckim może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości:

  • duże przedsiębiorstwa - 50%,

  • średnie przedsiębiorstwa - 60%,

  • małe przedsiębiorstwa - 70%.

Szczegółowe informacje oraz zasady dostępne są na stronie internetowej: www.ssse.com.plWarunki nabycia nieruchomości

Warunkiem zakupu nieruchomości jest prowadzenie działalności innowacyjnej. Nabywca zlokalizuje na nieruchomościach inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług (innowacje jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania). Definicja innowacji wg podręcznika Oslo Manual: Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy.Park Naukowo-Technologiczny

W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanej działki znajduje się działka Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie inwestor może uzyskać ofertę na pomieszczenia biurowe i laboratoryjne. Więcej informacji na stronie internetowej: technopark.elk.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl