Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

23 Września 2023

KRZEMOWA (13PSB.UR)

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 2 - 2121/13, 2 - 2121/15

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 2121/132121/15 )

Powierzchnia: 0,5733 ha oraz 0,2685 ha
Krzemowa.png

Teren położony w wschodniej części miasta, zlokalizowany na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne oraz magazyny znajdujące się w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kształt działki: 

2121/13 - dość regularny, zbliżony do prostokąta

2121/15 - nieregularny

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalony uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 roku, ogłoszony w Dz. Urz. Województwa Suwalskiego nr 45, 17 lipca 1998 r., poz. 237

Nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 2121/13 i 2121/15 objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 13PSB.UR - tereny o dominującej funkcji usługowej i drobnej wytwórczości nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego. Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji.

Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany, porośnięty roślinnością.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: przez północną część działki przebiega przewód elektroenergetyczny.


Przeszkody występujące na powierzchni terenu: przez południową część działki przebiega przewód elektroenergetyczny – linia napowietrzna.

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w odległości około 1 km od drogi krajowej nr 65. Dostęp do nieruchomości nr: 2121/13 i 2121/15 odbywa się przez drogi wewnętrzne stanowiące własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o numerach działek: 2759 (KW nr OL1E/00079062/9), 2765 (KW nr OL1E/00069251/8) i 2774 (KW nr OL1E/00069644/0), na zasadzie ustanowionej nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 4 km od budowanego węzła „Ełk Północ” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA oraz jego skrzyżowania z projektowaną drogę ekspresową S-16.

Droga dojazdowa: Dojazd drogą asfaltową. Brak urządzonych zjazdów z drogi. Nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt wykonają zjazdy na nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem drogi – Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Przy organizacji wjazdu należy uwzględnić wydzielony pas gruntu (działka nr 2121/14), na którym znajdują się urządzenia kanalizacji deszczowej, w taki sposób, aby podczas ich budowy i eksploatacji urządzenia nie zostały uszkodzone. Podczas realizacji zjazdów zarządca nie wyklucza możliwości przebudowy placu nawrotowego.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy dojazdowej – sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.

  • mpzm terenów połoóznych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej.pdf (177.73Kb) Pobierz plik »

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl