Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

16 Kwietnia 2021

Jana Pawła II (MWU)

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 3 – 3827/90, 3 - 3831/2 i 3 - 3907

Powierzchnia: 0,3223 ha
JP 1.jpg

Teren położony w południowej części miasta, przy ul. Jana Pawła II, w odległości: ok. 300 m od szkoły podstawowej i przedszkola publicznego oraz ok. 50 m przedszkola niepublicznego.

Kształt działek: trójkątny,  rzeźba terenu ogólnie równa

Możliwości powiększenia terenu: brak

Cena wywoławcza (netto): 1 385 890,00 zł netto 

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Ełk – osiedle Jeziorna III”, uchwalony uchwałą nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku z 29 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 3980 z 09.10.2017 r.).

Zgodnie z ustaleniami teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych (2MW). Tekst planu Rysunek planu

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w pobliżu drogi krajowej nr 65, dojazd gminnymi drogami publicznymi na odcinku ok. 500 m.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 5 km od węzła „Ełk Południe” w ciągu budowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe.

Wodociąg – w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe.

Kanalizacja sanitarna - w pasie drogowym ul. św. M. M. Kolbe, średnica rury: Ø250.

Energia cieplna – w pasie drogowym ul. Jana Pawła II (100 m od granicy terenu), średnica rury: Ø200.

W pasie drogowym ulicy św. M. M. Kolbe przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.385.890,00 zł netto (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wadium – 277.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) brutto, w tym 23% podatku VAT.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2021 r., o godz. 11 00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl