Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

16 Kwietnia 2021

Zabytkowa kamienica | ul. 3 Maja 11

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

(położenie terenu na mapie w Geoportalu)

Przetarg ustny nieograniczony: 10 czerwca 2021 r.

Cena wywoławcza: 2 186 000 zł

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i Mickiewicza, zabudowana zabytkowym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (Nr. rej. A-4543) nr 11 przy ul. 3 Maja w Ełku.
Budynek murowany, podpiwniczony o pięciu kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), w zabudowie zwartej.
3.jpg

Zakres sprzedaży: udział 101274/107125 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej związany z:

1. pięcioma niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi o łącznym obszarze 956,49 m2, w tym:

1. lokal nr 1 o pow. 145,45 m2 (parter), składający się z 2 kuchni, 5 pokoi, w.c., 2 łazienek, korytarza, składówki i przedsionka;

2. lokal nr 2 o pow. 199,63 m2 (I piętro), składający się z 3 kuchni, 7 pokoi, w.c., 2 łazienek, korytarza i 2 przedsionków;

3. lokal nr 3 o pow. 205,83 m2 (II piętro), składający się z 3 kuchni, 5 pokoi, 2 w.c., 2 łazienek i korytarza;

4. lokal nr 4 o pow. 205,44 m2 (III piętro), składający się z 3 kuchni, 6 pokoi, 2 w.c., łazienki, korytarza i przedsionka;

5. lokal nr 5 o pow. 200,14 m2 (poddasze), składający się z 2 kuchni, 2 pokoi, w.c., korytarza i 3 pomieszczeń strychowych;

2. dwunastoma pomieszczeniami pomocniczymi o funkcji komórek lokatorskich (piwnic) o łącznym obszarze 56,25 m2,
3. prawem współwłasności 101274/107125 części działki gruntu nr 373/27 o obszarze 0,0283 ha.


Opis zabytku: kamienica zbudowana ok. 1905-1910 roku z elementami późnego historyzmu w wystroju fasady. Budynek dwufasadowy, z fasadami czteroosiowymi. Drzwi umieszczone w zryzalitowanej osi narożnej, w portalu flankowanym dwiema kolumnami. Ryzalit zwieńczony hełmem. Kondygnacje rozdzielone rozbudowanym gzymsem kordonowym. Okna ujęte tynkowanymi opaskami, w drugiej kondygnacji obu fasad oraz w osi narożnej we wszystkich kondygnacjach flankowane pilastrami. Okna drugiej kondygnacji zwieńczone trójkątnymi naczółkami W trzeciej osi drugiej, trzeciej i czwartej osi fasady od strony ul. 1 Maja balkony z ażurowymi balustradami. Fasady zwieńczone attyką w formie balustrady tralkowej. Nad osiami fasady od strony 3 Maja lukarny zamknięte attykami o zróżnicowanym wystroju.

Dane liczbowe budynku: pow. zabudowy 268 m2, łączna pow. użytkowa lokali z piwnicami 1071,25 m2, pow. części wspólnych 111,40 m2. Powierzchnia gruntu wola od zabudowy wynosi 15 m2

Instalacje sieciowe znajdujące się w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Brak centralnego ogrzewania, piece kaflowe. Sieć centralnego ogrzewania przebiega przez sąsiednie tereny od strony północnej i południowej budynku.

Stan techniczny: elementy konstrukcyjne w złym stanie technicznym, do remontu. Widoczne pęknięcia murów, ślady wilgoci i zacieków. Nieszczelne okna, zniszczone skrzydła drzwiowe i posadzki.

Instalacje sieciowe znajdujące się w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Brak centralnego ogrzewania, piece kaflowe. Sieć centralnego ogrzewania przebiega przez sąsiednie tereny od strony północnej i południowej budynku.

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 186 000 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym cena ułamkowej części działki gruntu 78 500 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Wadium: 437 000 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych)

Zgodnie z zarządzeniem Nr 585/2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 3 września 2020 r. w/w udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r., o godz. 11 00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.


W przetargu mogą brać udział osoby, które:

  1. wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 4 czerwca 2021 r.:

  1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,

  2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.

  1. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 04 czerwca 2021 r.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska  - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail:  m.dobrzyn@um.elk.pl