Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

27 Listopada 2022

11 Listopada (UT-27)

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 1 – 11/2

(położenie terenu na mapie w Geoportalu)

Powierzchnia: 0,3082 ha

11_listopada_dk16.jpg

Teren położony w północnej części miasta przy ul. 11 Listopada, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Ełckiego.

Kształt działki: zbliżony do trapezu

Możliwości powiększenia terenu: brak

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Ełk – Kajki III”, uchwalony uchwałą nr XXXV.335.2013 Rady Miasta Ełku z 24 września 2013 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 3068 z 12.11.2013 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolami: UT-27, ZP-44, ZL-42 - teren zabudowy usług turystyki, parków leśnych, zieleni urządzonej, wypoczynku i rekreacji – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Brak zapisów powodujących ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości.

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: przez teren przebiegają podziemne sieci: elektroenergetyczna eN, wodociągowa wo100, wodociągowa wo40, kanalizacji sanitarnej ks225, trzy przewody telekomunikacyjne.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: część terenu zadrzewiona, zakrzaczona.

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w odległości 200 m od drogi krajowej nr 16 (obwodnicy miasta).

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 7 km od węzła „Ełk Wschód” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Droga dojazdowa: bezpośredni zjazd z drogi publicznej – 11 Listopada (równoległej do DK 16 – dojazd do niej w ciągu dróg krajowych: DK 16 i DK 65) - jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 6 m, pas drogowy o szerokości 10 m

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 3 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – w pasie drogowym ul. 11 Listopada

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, w pasie drogowym ul. 11 Listopada (w odległości ok 40 m od granicy działki), średnica rury: Ø60

Wodociąg – wzdłuż granicy działki, średnica rury: Ø200

Kanalizacja sanitarna - wzdłuż granicy działki (średnica rury: Ø225) oraz wzdłuż granicy działki w pasie drogi dojazdowej (średnica rury: Ø160)

Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: m.dobrzyn@um.elk.pl