Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

29 Maja 2024

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonych w Ełku przy ul. Kolejowej

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 29.05.2024 r. – 18.06.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność gminy miasta Ełku, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:
1. Położenie nieruchomości:
Ełk, ul. Kolejowa
2. Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki):
3-3518
3. Numer księgi wieczystej:
OL1E/00013493/9
4. Powierzchnia nieruchomości:
3,0308 ha
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
0,0510 ha (dwa kompleksy o powierzchni 0,0210 ha i 0,0300 ha)
6. Okres dzierżawy:
Na okres jednego roku.
7. Oznaczenie w ewidencji gruntów:
RV – grunty rolne (klasa V)
8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9. Opis nieruchomości:
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, stanowi łąki porośnięte trawą,
10. Cel dzierżawy:
   Tereny zielone i rekreacyjne
11. Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego:
   Wysokość czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości:
- dla kompleksu o powierzchni 0,0210 ha – 1113,89 zł brutto rocznie, w tym podatek VAT w obecnie obowiązującej stawce 23 %,
- dla kompleksu o powierzchni 0,0300 ha – 1475,90 zł brutto rocznie, w tym podatek VAT w obecnie obowiązującej stawce 23%.
     Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie, w terminach wskazanych w umowie dzierżawy.
12 . Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego:
   Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu dzierżawnego raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawca nie dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.
13. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).
14. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz