Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

16 Maja 2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położnych w miejscowości Bartosze

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 16.05.2024 r. – 6.06.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność gminy miasta Ełku, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:
1.
Oznaczenie nieruchomości (obręb – numer działki):

Obręb 3-Bartosze 134/2                                    Obręb 3-Bartosze 134/3

2.
Położenie nieruchomości:
Bartosze

3.
Numer księgi wieczystej:
OL1E/00036367/4

4.
Powierzchnia nieruchomości:
0,0565 ha                                                           17,0146 ha

5.
Oznaczenie w ewidencji gruntów:
Bi – inne tereny zabudowane

6.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującego działkę o nr ewid. 134, gmina Ełk - uchwała nr II/21/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 3 grudnia 2010 r., Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2011 r. poz. 351 – tereny oznaczone symbolem 1ZC – teren zieleni cmentarnej oraz 2KP – tereny parkingu

7.
Opis nieruchomości:
Na przedmiotowych nieruchomościach o łącznej powierzchni 0,0691 ha, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wybudowało jednokondygnacyjny budynek murowany, spełniający funkcję spopielarni zwłok o powierzchni zabudowy 272 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ponadto nieruchomość jest zagospodarowana utwardzonymi dojściami oraz trawnikiem.

8.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
565 m2                                                              126 m2

9.
Okres dzierżawy:
Na czas nieoznaczony

10.
Cel dzierżawy:
Funkcje usługowe oraz pod dojście i dojazd do budynku

11. Wysokość i termin wnoszenia czynszu dzierżawnego:
      Wysokość czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę:
- 3,00 zł netto miesięcznie za 1 m2 gruntu przeznaczonego pod usługi,
- 0,60 zł netto miesięcznie za 1 m2 gruntu przeznaczonego pod dojście i dojazd do budynku. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego - kwartalnie, w terminach wskazanych w umowie dzierżawy.

12 . Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego:
   Wydzierżawiający ma prawo aktualizować wysokość czynszu dzierżawnego raz w roku, w IV kwartale roku, z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku. O nowej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego. Zaktualizowana stawka czynszu wiąże strony, gdy Dzierżawca nie dokona, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia, wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

13. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 7326234).

14. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
 
Mirosław Hołubowicz