Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

15 Kwietnia 2021

Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przy ul. Pułaskiego z przeznaczeniem pod prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej wła­sność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości:
 Ełk, ul. Pułaskiego
2. Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki):
1 – 184
3. Numer księgi wieczystej:
OL1E/00012943/2
4. Powierzchnia nieruchomości:
0,8251 ha
5. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:
 1. Stanowisko nr 1 o pow. maksymalnej 100 m2,
 2. Stanowisko nr 2 o pow. maksymalnej 100 m2,
 3. Stanowisko nr 3 o pow. maksymalnej 100 m2.
6. Oznaczenie w ewidencji gruntów:
B – tereny mieszkalne
7. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
 Teren nie jest objęty ustaleniami żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
8. Opis nieruchomości:
Teren przeznaczony do dzierżawy jest niezagospodarowany, nieużytkowany, porośnięty trawą.
9. Cel dzierżawy:
Prowadzenie sezonowej działalności gastronomicznej wraz z miejscem przeznaczonym do konsumpcji i/lub sprzedaż pamiątek.
10. Wysokość czynszu dzierżawnego:
 1. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 9,50 zł netto/m2, minimalne postąpienie wynosi 5,00 zł netto/m2.
 2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.
 3. Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisywania. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu.
11. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:
Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry w terminie do 15 lipca 2021 r. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
12. Okres dzierżawy:
Maksymalny możliwy okres dzierżawy czerwiec – wrzesień 2021 r. (4 miesiące)
13. Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 600,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 w terminie do 14 maja 2021 r. na konkretne stanowisko, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, z podaniem jego numeru (na każde stanowisko odrębne wadium),
 2. nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk
 3. złożenie sporządzonej w języku polskim oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – przetarg na dzierżawę części nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Pułaskiego” do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miasta Ełku (niski parter, od strony Straży Miejskiej w terminie do 14 maja 2021 r. do godz. 15:30.
14. Zawartość oferty (wzór w załączaniu):
 1. Informację o oferencie: Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę (względnie nazwę) z określeniem siedziby oferenta,
 2. Datę sporządzenia oferty,
 3. Własnoręczny podpis oferenta bądź pełnomocnika oferenta,
 4. Ścisłe określenie przedmiotu oferty w ramach obszaru objętego przetargiem na mapie stanowiącej załącznik do wzoru oferty ze wskazaniem powierzchni oraz planowanego do zajęcia stanowiska,
 5. Wysokość proponowanej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego netto za 1 m2  (stawka ta nie może być niższa niż stawka wywoławcza czynszu netto powiększona o minimalne postąpienie),
 6. Szczegółowy opis planowanej działalności oraz graficzne przedstawienie punktu sprzedaży,
 7. Planowany termin działania punktu usługowego zawierający się w czasie od 1 czerwca 2021 do 30 września 2021 r,
 8. Oświadczenie, że oferent: zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, zapoznał się ze stanem terenu będącego przedmiotem przetargu i możliwości prowadzenia na nim zamierzonej działalności oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń, a także że nie ma zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełk,
 9. Dowód wniesienia wadium.
15. Sposób przeprowadzania przetargu:
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej
16. Termin i miejsce przeprowadzenia części jawnej przetargu:
 1. 17 maja 2021 roku o godzinie 12:00
 2. Urząd Miasta Ełku, 19-300, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)
17. Przebieg przetargu:
 1. część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów
 2. w części jawnej komisja przetargowa:​
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert,
  2. sprawdza czy nie nastąpiło uszkodzenie lub naruszenie złożonych ofert,
  3. dokonuje otwarcia kopert z ofertami,
  4. sprawdza dowody wpłaty wadium, tożsamość osób, które złożyły oferty,
  5. weryfikuje złożone oferty,
  6. przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, jeśli nie zmieniają one warunków przedłożonej oferty przetargowej,
  7. ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
  8. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  9. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 3. w części niejawnej komisja przetargowa:
  1. dokonuje szczegółowej analizy ofert,
  2. wybiera najkorzystniejszą z nich lub decyduje o organizacji dodatkowego przetargu ustnego dla uczestników, którzy złożyli równorzędne oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
 4. przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu, który zawiera m.in. informacje dotyczące osoby ustalonej jako dzierżawca, położeniu nieruchomości, jej numerze ewidencyjnym, powierzchni, wysokości czynszu, terminie jego wnoszenia.
 5. wszyscy, którzy złożyli oferty, zostaną poinformowani o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
18. Kryteria i sposób oceny ofert:
 1. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:
  1. kryterium nr 1: najwyższa cena stawki czynszu za 1 m2 /miesiąc (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 70)
  2. kryterium nr 2: zaproponowana powierzchnia dzierżawy (maksymalna liczba punktów za spełnienie kryterium: 30):
   1. od 10 m2 do 20 m2 – 10 pkt
   2. od 21 m2 do 50 m2 – 20 pkt
   3. od 51 m2 do 100 m2 – 30 pkt
19. Sposób obliczenia punktów w ramach przyjętych kryteriów:
 1. Ln = (Sn / S x 70 pkt) + On, gdzie:
  1. Ln – oznacza liczbę punktów przyznanych danej ofercie,
  2. Sn – oznacza stawkę miesięcznej opłaty dzierżawnej netto danej oferty,
  3. S – oznacza maksymalną spośród złożonych ofert stawkę miesięcznej opłaty dzierżawnej netto,
  4. On – oznacza przyznaną liczbę punktów wynikającą z zaproponowanej powierzchni dzierżawy danej oferty (kryterium nr 2).
20. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:
 1. Dzierżawca przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany uzgodnić wygląd stoiska z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz uzyskać akceptację naczelnika wydziału.
 2. Dzierżawca nie będzie miał ma prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.
 3. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.
 4. Dzierżawca ma obowiązek zapewnienia we własnym zakresie dostępu do mediów.
 5. Wydzierżawiającemu będzie przysługiwać prawo przeprowadzania kontroli dzierżawionego terenu pod względem jego wykorzystania zgodnie z treścią niniejszej umowy.
 6. Wydzierżawiający zastrzega możliwość wejścia na dzierżawiony teren zarządców sieci uzbrojenia technicznego terenu w przypadku konieczności przeprowadzenia robót.
 7. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.
 8. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 9. Dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania czystości terenu w promieniu 5 m od stoiska.
 10. Punkt usługowy będzie funkcjonował w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.
 11. Dzierżawca będzie zobowiązany do realizacji wszelkich prac na przedmiocie dzierżawy w oparciu o przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1330 z późn. zm.).
 12. Przygotowanie terenu do prowadzenia działalności odbędzie się na koszt dzierżawcy (bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów) i musi być uzgodnione z wydzierżawiającym.
 13. Nakłady konieczne lub ulepszenia nieruchomości poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego dzierżawcę działalności, dokonywane przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego.
 14. Dzierżawca będzie zobowiązany do aktualizowania adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania przesłanej korespondencji na ostatni znany adres za skutecznie doręczoną w przypadku jej nieodebrania.
21. Przeznaczenie do dzierżawy:
Zarządzenie nr 751.2021 Prezydenta Miasta Ełku z 17 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej
22. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:
 1. Prezydentowi Miasta Ełku przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.
 3. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.
 4. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, następuje przepadek wadium na rzecz urzędu, a przetarg czyni niebyłym.
 5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.
 6. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
 7. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. Informacja ta będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.
 8. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.
 9. Przetarg odbędzie się w przypadku zakwalifikowania przynajmniej jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 10. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.
23. Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).
 
 
Z up. PREZYDENTA
 
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta