Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

21 Października 2020

Trasa Niepodległości - S P R Z E D A N E

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numery działek: 2 – 1691/5 i 2 – 1692/7

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 1691/5 i 1692/7)

Powierzchnia: 1,9454 ha

trasa_niepodległości.png

Teren zlokalizowany jest wzdłuż Trasy Niepodległości (w ciągu dróg krajowych nr 16 i 65), będącej obwodnicą miasta, w pobliżu ronda im. Jerzego Cichowicza (ul. Suwalska)

Kształt działki: zbliżony do trapezu

Możliwości powiększenia terenu: brak

Cena (netto): 1 500 000 zł

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak planu miejscowego

Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działki.

Na działki nr 1691/1, 1692/1 i 1694/1, które na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ełku (znak: PG-GN.6831.6.2011 z dnia 10 maja 2011 r.) zostały podzielone m.in. na ww. działki nr 1691/5 i 1692/7 zostały wydane następujące decyzje:

 1. decyzja nr 68/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Wójta Gminy Ełk, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
 2. decyzja nr 19/2009 z 22 lipca 2009 r. Prezydenta Miasta Ełku ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magistralnej linii światłowodowej Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Suwałki – Białystok.

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego, część północna działki (wewnątrz konturu łąki trwałej) położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Przeszkody podziemne: nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: część zachodnia i południowo-zachodnia nieruchomości zadrzewiona większymi drzewami iglastymi, w części centralnej pojedyncze drzewa, część północna zakrzaczona, porośnięta roślinnością typową dla terenów podmokłych.

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa: Nieruchomość posiada urządzony zjazd z drogi publicznej – Trasy Niepodległości (w ciągu dróg krajowych: DK 16 i DK 65). Ponadto położona jest w odległości ok. 2 km od węzła „Ełk – Kolonia” w ciągu projektowanej trasy S-16, a także ok. 2 km od węzła „Ełk Wschód” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Droga dojazdowa: bezpośredni zjazd z drogi publicznej – Trasy Niepodległości (w ciągu dróg krajowych: DK 16 i DK 65) - jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 10 m, pas drogowy o szerokości 35 m

Kolej: w odległości ok. 3 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – bezpośrednio przy granicy działek przebiega się sieć elektroenergetyczna oświetleniowa.

W odległości ok. 1200 m znajduje się Główny Punkt Zasilania - 110/15kV. Dzięki tej instalacji przedsiębiorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego.

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu w odległości ok. 1-2 km. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przyłącza.

Wodociąg - bezpośrednio przy granicy działek, średnica rury: Ø225 – Ø400

Kanalizacji sanitarna - w pasie drogowym ul. Suwalskiej, w odległości ok. 180 m od granic działek, średnica rury - Ø200 – Ø315

Wzdłuż działek przebiega również sieć telekomunikacyjna.

Polska Strefa Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Wsparcie udzielane jest Przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Zgodnie z ww. ustawą nowa inwestycja jest rozumiana jako:

 • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnej

 • Wprowadzenie nowych produktów

 • Zmiana procesu produkcyjnego

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach Decyzji o wsparciu mogą liczyć:

 • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego,

 • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług.

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w powiecie ełckim może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości:

 • duże przedsiębiorstwa - 50%,

 • średnie przedsiębiorstwa - 60%,

 • małe przedsiębiorstwa - 70%.

Szczegółowe informacje oraz zasady dostępne są na stronie internetowej: www.ssse.com.pl


Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Tomasz Szymański – kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 55, e-mail: t.szymanski@um.elk.pl

Ewa Galińska – podinsektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 235, tel. 87 73 26 135, e-mail: e.galinska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Paweł Górski – starszy specjalista ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: invest@um.elk.pl, p.gorski@um.elk.pl