Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

20 Stycznia 2021

Żelazna 2880/3

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 2 – 2880/3

(położenie działki 2880/3 na mapie w Geoportalu) 

Powierzchnia: 0,4742  ha
Żalazna 3.jpg

Kształt działki: regularny zbliżony do prostokąta, rzeźba terenu ogólnie równa

Możliwości powiększenia: TAK, o sąsiednie działki nr: 2880/1, 2880/2

Cena wywoławcza (netto)285 000 zł

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalony uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z 2 czerwca 1998 roku (Dz.Urz. Województwa Suwalskiego nr 45, poz. 237 z 17 lipca 1998 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 5PSB – Tereny przemysłu, składów, budownictwa – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Obecne użytkowanie
nie wykorzystane

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: NIE

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: NIE

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: NIE

Przeszkody podziemne: W północno-wschodniej części działki przebiega nieczynna sieć kanalizacji deszczowej kd-1000

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: W północno-wschodnim krańcu działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 

Istniejące ograniczenia ekologiczne: NIE

Budynki i zabudowania na terenie: NIE

Autostrada / droga krajowa: bezpośredni dostęp do drogi krajowej Nr 16 i nr. 65

W odległości ok. 2 km – od proponowanej lokalizacji rozpoczęta została realizacja drogi ekspresowej S61 Via Baltica Węzeł Ełk Wschód

Droga dojazdowa: ul. Żelazna - nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 7 m.

Kolej: w odległości ok. 2 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa  230 km, Szymany  130 km, Wilno / 230 km

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn 160 km, Białystok 100 km

Energia elektryczna - w bezpośrednim sąsiedztwie terenów strefy znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15KV).

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu w odległości ok. 1-2 km. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przyłącza.

Wodociąg - bezpośrednio przy granicy działek, średnica rury: Ø160

Kanalizacja sanitarna - kanalizacja deszczowa Ø 500, kanalizacja sanitarna Ø250

Telekomunikacja: wszystkie formy łączności są dostępne w ulicy Żelaznej.

Polska Strefa Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej. Wsparcie udzielane jest Przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Zgodnie z ww. ustawą nowa inwestycja jest rozumiana jako:

  • Utworzenie nowego przedsiębiorstwa

  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej

  • Wprowadzenie nowych produktów

  • Zmiana procesu produkcyjnego

Na pomoc publiczną, w postaci zwolnienia podatkowego w ramach Decyzji o wsparciu mogą liczyć:

  • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: materiały wybuchowe, alkohol, wyroby tytoniowe, stal, czy firm prowadzących działalność w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii; handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych, w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych oraz prowadzenia ośrodków gier. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego,

  • wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług.

Przedsiębiorca realizujący nowy projekt inwestycyjny na obszarze zarządzanym przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w powiecie ełckim może uzyskać pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT w wysokości:

  • duże przedsiębiorstwa - 50%,

  • średnie przedsiębiorstwa - 60%,

  • małe przedsiębiorstwa - 70%.

Szczegółowe informacje oraz zasady dostępne są na stronie internetowej: www.ssse.com.pl

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Tomasz Szymański – kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 55, e-mail: t.szymanski@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Mariusz Dobrzyń – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: invest@um.elk.pl, m.dobrzyn@um.elk.pl