Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

21 Października 2020

Produkcyjna - 2867/2 - SPRZEDANE

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 2 – 2867/2

(położenie na mapie w Geoportalu działki nr 2867/2)

Powierzchnia: 2,2839 ha
PNT-B-produkcyjna-2867.2-sprzedane.jpg

Teren zlokalizowany jest wzdłuż drogi krajowej nr 65 - ul. Przemysłowej, będącej obwodnicą miasta, w dzielnicy przemysłowej miasta (w sąsiedztwie znajdują się liczne zakłady usługowe, przemysłowe i wytwórcze).

Nieruchomość położona jest na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. W budynku parku znajdują się pomieszczenia biurowe i do wykorzystania pod laboratoria. Więcej informacji na stronie internetowej: technopark.elk.pl.

Kształt działki: regularny, zbliżony do tarpezu

Możliwości powiększenia terenu: tak, o działkę o numerze 2867/3 o powierzchni 3,0167 ha

Cena (netto): 879 300 zł

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta „Ełk-Podmiejska”, dla terenu ograniczonego ulicą Przemysłową, ulicą Suwalską, od wschodu i południa granicą miasta Ełk, uchwalony uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z 29 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 49, poz. 1020 z 31.03.2008 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem PS-2 - strefa produkcyjna i produkcyjno-usługowa – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Brak zapisów powodujących ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości.

Obecne użytkowanie : teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Poziom wód gruntowych: 3-4 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa: DK 16 - 1,5 km, DK 65 - 0,4 km. W odległości ok. 150 m planowana jest międzynarodowa trasa VIA-BALTICA, w ciągu drogi S-61 (tereny położone są w odległości ok. 2-3 km od węzła „Ełk -Wschód”)

Drogi dojazdowe: ulica Produkcyjna (jednia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 7m, pas drogowy o szerokości 20-30 m), ulica Podmiejska (jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokości 8 m, pas drogowy o szerokości 14-28 m)

Kolej: w odległości ok. 2,5 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna - napięcie - 15 kV / 110 kV, dostępna moc - 2x16 MVA. W bliskim sąsiedztwie (od 200 do 700 m) znajduje się Główny Punkt Zasilania - 110/15kV (na poniższym zdjęciu opisany skrótem: GPZ). Dzięki tej instalacji przedsiębiorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego.

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu w odległości ok. 1-2 km. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przyłącza.

Wodociąg - bezpośrednio przy granicy działek, dostępna objętość - 1700 m3/24h, średnica rury - Ø150

Kanalizacji sanitarna - bezpośrednio przy granicy działek, dostępna objętość - 1200 m3/24h, średnica rury - Ø200 – Ø315

Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem zakupu nieruchomości jest prowadzenie działalności innowacyjnej. Nabywca zlokalizuje na nieruchomościach inwestycje przeznaczone do prowadzenia innowacyjnej działalności lub świadczenia innowacyjnych usług (innowacje jako proces polegający na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania). Definicja innowacji wg podręcznika Oslo Manual: Innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym.

Warunkiem jest również utworzenie nowych miejsc pracy.

Park Naukowo-Technologiczny

W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanej działki znajduje się działka Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie inwestor może uzyskać ofertę na pomieszczenia biurowe i laboratoryjne. Więcej informacji na stronie internetowej: technopark.elk.pl.

Zachęty inwestycyjne na terenie Miasta Ełku.

Polska Strefa Inwestycji

ZWOLNIENIE W PODATKU DOCHODOWYM PRZY REALIZACJI  NOWEJ INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA EŁKU.

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu może skorzystać ze zwolnienia  w podatku dochodowym.

Atuty realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu:

1. Najwyższe w kraju zwolnienie w podatku dochodowym   dla przedsiębiorców: do 70 % dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50 % dla dużego przedsiębiorcy  licząc od  wartości inwestycji.

2. Decyzja o wsparciu na 15 lat – najdłuższy okres wykorzystywania zwolnienia w podatku dochodowym.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić kryteria ilościowe i jakościowe:

·       kryterium ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją jakie musi ponieść przedsiębiorca by skorzystać z decyzji o wsparciu:

- mikro   0,2 mln zł

- mały     0,5 mln zł

- średni  2 mln zł

- duży    10 mln zł

·       kryterium  jakościowe:  najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania  dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o  wsparciu  - 4 pkt.

UWAGA!

Nowa inwestycja to nie tylko budowa od podstaw nowego zakładu ale także zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącej firmy  lub wprowadzenie nowych wyrobów (dywersyfikacja) lub zasadnicza zamiana  procesu technologicznego.

Decyzję o wparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych,  samorządowych i innych  wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Myślisz o nowej inwestycji zadzwoń do nas.

Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:

Suwalska Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A.  Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, tel. +48 87 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel:  601  369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora, tel. 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Tomasz Szymański – kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 55, e-mail: t.szymanski@um.elk.pl

Ewa Galińska – inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 235, tel. 87 73 26 135, e-mail: e.galinska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Paweł Górski – inspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: invest@um.elk.pl, p.gorski@um.elk.pl